De consument heeft het recht aan Drops of Nature mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens Drops of Nature VOF Richter 30, 3600 Genk BE 0728.472.077 info@dropsofnature.be

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Drops of Nature, een VOF met maatschappelijke zetel te Genk, BTW BE 0728.472.077, (hierna ‘Drops of Nature’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Drops of Nature. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Drops of Nature houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Drops of Nature aanvaard zijn.

2. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs

3. AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Drops of Nature niet. Drops od Nature is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Drops of Nature is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drops of Nature. Drops of Nature kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4. ONLINE AANKOPEN

De klant voegt de gekozen producten toe in het mandje en volgt de online bestelprocedure. Eens de bestelling bevestigd is, krijgt Drops of Nature de bestelling door. Van zodra de bestelling betaald is, of er doorgegeven is dat er ter plaatse betaald wordt, gaat Drops of Nature over tot de afgesproken uitleverwijze.

· Afhaling in de winkel in Genk of Peer na afspraak met de betrokken contactpersoon van Drops of Nature.

· Verzending met Bpost

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

· via bankkaart

· Betaling in de winkel bij afhaling van het weborder

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Drops of Nature.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

Drops of Nature is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Drops of Nature. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Drops of Nature te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drops of Nature. Drops of Nature kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

6. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Drops of Nature beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van

rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Drops of Nature zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. LEVERING

Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd via bpost, enkel in België. Verzending gebeurt binnen de drie werkdagen, behoudens stockbreuk.

Een verzendkost van 6 euro wordt aangerekend. Bij een bestelwaarde vanaf 50 euro is de verzending gratis.

Klanten kunnen ook kiezen voor ophaling in de winkel.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

8. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Drops of Nature mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Drops of Nature en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Drops of Nature, Richter 30, 3600 Genk.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Drops of Nature zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten : 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en 4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

9. PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Drops of Nature, respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

· Het verzenden van e-mails met acties en promoties (enkel als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven)

· Het verwerken en verzenden van bestellingen en daarbij horende bevestigings-mails

· Interne opvolging m.b.t. marketing en service na verkoop

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Drops of Nature, Richter 30, 3600 Genk, info@dropsofnature.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Drops of Nature, Richter 30, 3600 Genk, info@dropsofnature.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mailchimp.]

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt versleuteld opgeslagen, Drops of Nature heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Drops of Nature houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0498/189449 of info@dropsofnature.be

10. GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Drops of Nature gebruikt verschillende cookies om te zorgen dat de gebruikerservaring van de website optimaal is: ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Bestanden en

technologieën worden gebruikt om bijvoorbeeld het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen te registreren voor optimalisatie van de inhoud en structuur van deze website. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

11. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Drops of Nature om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. DROPS OF NATURE KLANTENDIENST

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0498/189449, emailadres info@dropsofnature.be, of postadres

Richter 30 3600 Genk

13. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Drops of Nature. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Drops of Nature kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

14. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 

© 2019 - 2024 dropsofnature | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel